Rada Duszpasterska

W Kodeksie Prawa Kanonicznego (KPK) z 1983 roku w czytamy:
Kanon 536:

§ 1. Jeśli zdaniem biskupa diecezjalnego, po zasięgnięciu opinii Rady Kapłańskiej, byłoby to pożyteczne, należy w każdej parafii ustanowić radę duszpasterską. Ma jej przewodniczyć proboszcz, a członkami powinni być wierni wraz z tymi, którzy z urzędu uczestniczą w trosce duszpasterskiej o parafię i pomagają w ożywianiu działalności pasterskiej.

§ 2. Rada duszpasterska posiada jedynie głos doradczy i kieruje się normami określonymi przez biskupa diecezjalnego.

Do zadań Rady należy:

  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących parafii
  • wysuwanie propozycji i wniosków zmierzających do doskonalenia pracy parafialnej
  • omawianie spraw materialno-gospodarcze parafii mające bezpośredni związek, na przykład: kościół i jego otoczenie, kaplice, pomieszczenia i obiekty parafialne
  • wspieranie proboszcza w zarządzaniu dobrami materialnymi parafiima głos doradczy w potęgowaniu działalności pasterskiej
  • docieranie do parafian stojących z dala od Kościoła lub zachwianych w wierze
  • dawanie przykładu w wierze, moralności, odpowiedzialności i zaangażowania w budowanie duchowej i materialnego Kościoła