Bierzmowanie

Sakrament Bierzmowania – udzielanie:

– W diecezji rzeszowskiej młodzież przyjmuje bierzmowanie w klasie VIII.
– Dokładny termin podaje w odpowiednim czasie Ks. Biskup.
– Uczniowie przygotowywani są wspólnie cała klasą (z różnych parafii) przez księdza uczącego, ale decyzję o dopuszczeniu podejmuje właściwy ks. Proboszcz.
– Na koniec VI klasy szkoły podstawowej uczeń otrzymuje „Indeks Formacji Młodzieży”, w którym zapisuje oceny z religii oraz potwierdza przystępowanie do comiesięcznej spowiedzi, do której jest zobowiązany (i zachęcany).
– Zapisy i pierwsze spotkanie formacyjne odbywa się w klasie VII, na którym kandydaci zostają pouczeni o obowiązkach wynikających z formacji kandydata do Bierzmowania.
– Systematyczna katecheza dla kandydatów odbywa się w ustalonych terminach przez całą klasę VIII.
– Kandydat wybiera sobie świadka do bierzmowania.
– Imię na bierzmowanie pozostaje zasadniczo z chrztu świętego. Wyjątkowo zmienia się na inne.
– Po otrzymaniu sakramentu bierzmowany otrzymuje w Indeksie Formacji Młodzieży adnotację o przyjęciu sakramentu Bierzmowania

Warunki dopuszczenia do sakramentu bierzmowania:

– Przyjęty sakrament chrztu św. – gdy chrzest był poza naszą parafią, należy przy zapisie przedstawić metrykę chrztu,
– Okazanie ocen z religii od klasy VI,
– Aktywne uczestnictwo we wszystkich spotkaniach formacyjnych i nabożeństwach związanych z przygotowaniem do sakramentu,
– Uczestnictwo w katechezie szkolnej,
– Uczestniczenie w życiu sakramentalnym (regularna Msza św. niedzielna, comiesięczna spowiedź (podpis w Indeksie) i Komunia św., obecność na innych nabożeństwach)
– Pozytywna opinia nauczycieli i katechety, co do zachowania i życia moralnego,
– Włączenie się w życie parafialne (grupy młodzieżowe i akcje duszpasterskie),
– Znajomość Małego Katechizmu i podstawowych prawd wiary
– Pozytywna ocena z końcowego egzaminu parafialnego i diecezjalnego.

Nie może być dopuszczony do bierzmowania, kto:

– Opuszcza notorycznie spotkania formacyjne bez usprawiedliwienia dokonanego przez rodziców,
– Nie spełnia praktyk religijnych lub spełnia je w sposób lekceważący, np. uczestniczy we Mszy św. poza kościołem, nie przystępuje do sakramentów św. itp.,
– Nie wykaże się podstawowymi wiadomościami,– Nie wykaże się podstawowymi wiadomościami,
– Lekceważy uczestniczenie w katechezie szkolnej,
– Zachowuje się w sposób gorszący (papierosy, alkohol, itp.),
– Fałszuje podpisy w Indeksie Formacji Młodzieży.

Świadek bierzmowania:

– Jest wyznaczony przez przyjmującego bierzmowanie, albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza bierzmowania, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania.
– Ukończył 16 lat, chyba, że biskup diecezjalny określił inny wiek, albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku.
– Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić.
– Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej.
– Ponieważ przyjmujący bierzmowanie wybiera sobie tylko jednego świadka, nie może nim zostać wyznawca niekatolickiej wspólnoty kościelnej.
– Zaleca się, by chrzestny był świadkiem bierzmowania.

Bierzmowanie dorosłych w naszej diecezji:

– Bierzmowanie odbywa się w drugi piątek każdego miesiąca na Mszy św. o 19.00 (w okresie letnim) lub o 18.00 (od X do IV).
– Kandydaci wraz ze świadkami, zaopatrzeni w świadectwo, że zostali przygotowani do przyjęcia tego sakramentu oraz kartkę do Bierzmowana, zgłaszają się w zakrystii w Farze Rzeszowskiej na pół godziny przed rozpoczęciem Mszy świętej
– Kartę do Bierzmowania wydaje sam ksiądz przygotowujący daną osobę do przyjęcia tego sakramentu. Na karcie winna być pieczęć parafialna.
– Kandydaci wraz ze świadkami powinni się wyspowiadać zanim przyjdą na miejsce udzielania sakramentu bierzmowania.
– Sakramentu bierzmowania udziela się w czasie Mszy św., podczas której bierzmowani przystępują do Komunii św.
– Po bierzmowaniu parafia Farna w Rzeszowie dokonuje zapisu w księdze bierzmowanych i przesyła świadectwa bierzmowania parafiom, które je wystawił. Na tych parafiach spoczywa obowiązek przesłania wiadomości do parafii chrztu osób bierzmowanych.